İnteraktif CD

07 Ekim 2006 - 26312          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5544 Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu- 5544 Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

TBMM KARARI

- 881 (10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/10930 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Deniz Ticaret Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10990 Türk Standardları Enstitüsü ve Tayland Endüstriyel Standardlar Enstitüsü Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11007 Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma'nın Beyanda Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI 2006/10996 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Maliye, Bayındırlık ve İskân ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GENELGELER

- Ulusal Tütün Kontrol Programı ile İlgili 2006/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İstihdamı ile İlgili 2006/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İstihdamı ile İlgili 2006/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 12 Eylül 2006 Tarihli Kararları ile ilgili 2006/31 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006/1)- Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/47, K: 2006/1 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/47, K: 2006/1 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/80, K: 2006/67 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/80, K: 2006/67 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 42 Adet Karar- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 42 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları