İnteraktif CD

29 Eylül 2006 - 26304          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10912 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10963 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Çalıştırılmak Üzere 2005/9860 Sayılı Kararname ile Hizmet Birimi ve Pozisyon Unvanları İtibarıyla Belirlenen Sözleşmeli Sağlık Personelinden (I) Sayılı Listede Belirtilenlerin İptali ile (II) Sayılı Listede Belirtilenlerin İhdası Hakkında Karar

- 2006/10971 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

- 2006/10972 Sudan'a Buğday Tohumluğu Hibe Edilmesine İlişkin Karar

ATAMA KARARI

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Adıyaman İli Besni İlçesine Bağlı Eskiköy Belediyesi İsminin "Sugözü" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ- Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sisteminin Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği'nin (Avrupa Menşe Kümülasyonu) (Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/37, K: 2006/38 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/37, K: 2006/38 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2006/39 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2006/39 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/40 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/42, K: 2006/40 Sayılı Kararı (Siyasî Parti Malî Denetimi ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları