İnteraktif CD

28 Eylül 2006 - 26303          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2006/10894 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü- 2006/10894 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10895 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- 2006/10968 Bazı Valiliklere Yapılan Atamalar Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği- Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)- Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2006-1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2006/35 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/6, K: 2006/35 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/34, K: 2006/36 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/34, K: 2006/36 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4, K: 2006/37 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/4, K: 2006/37 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları