İnteraktif CD

27 Eylül 2006 - 26302          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10883 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10875 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10880 Güzel Sanat Eserleri, İlim ve Edebiyat Eserleri ile Musiki Eserlerinin El Yazısıyla Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin Karar

- 2006/10886 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2006/10888 Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Sağlık Eğitim Fakültesinin Adının Sağlık Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2006/10908 Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavlar İle Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavlar İle Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/62)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/62)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/63)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/63)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/64)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/64)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/65)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/65)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/3)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/3)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/22, K: 2006/31 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/22, K: 2006/31 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/9, K: 2006/32 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/9, K: 2006/32 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/36, K: 2006/34 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/36, K: 2006/34 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları