"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

Anayol Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

Esas No:2003/39 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar No:2006/27

Resmi Gazete Tarihi:26.09.2006

Resmi Gazete Sayısı:26301

Özü:Anayol Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi Hk.

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Anayol Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II - İLK İNCELEME

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Samia AKBULUT, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Aysel PEKİNER, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN ve Mehmet ERTEN'in katılmalarıyla 22.10.2003 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Anayol Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

"Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, oybirliğiyle" karar verilmiştir.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği, 24.2.2003 gününe kadar gelir ve giderlerini içeren 2003 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, 5.5.2004 günlü Büyük Kongre kararı ile tüzelkişiliği sona eren ve aynı kararda; "24.2.2003 tarihinde hazırlanarak Anayasa Mahkemesi'ne ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen son birleşik hesapta görüldüğü gibi, Parti'nin hiç nakit parası olmadığı, taşınmaz malının bulunmadığı, demirbaş eşyalarının miadlarını doldurmuş olduklarından kayıtlarının silindiği ve 24.2.2003 tarihli bu birleşik kesinhesaptan bu yana da hiçbir gelir elde edilmeyip harcama yapılmadığı, taşınmaz ve demirbaş eşya alınmadığı" belirtilen Anayol Partisi'nin Genel Merkezi ile İzmir-Konak İlçesi'nin, 27.2.2003 günlü Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 2003 yılı gelirleri ile giderlerinin birbirine denk biçimde 350.549.000.- lira olduğu görülmüştür.

A - Gelirlerin İncelenmesi

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

1 - Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi'nin 2003 yılı gelirleri 340.237.000.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun, 324.170.000.- lirası bağış gelirleri, 16.067.000.- lirası önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

Parti Genel Merkezi'nin 2003 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2 - İlçe Örgütü Gelirleri

Parti'nin İzmir-Konak İlçe Örgütü'nce sağlanan gelirleri toplamı 10.312.000.- lira olup, bunun tamamı önceki yıldan devreden nakit mevcududur.

Parti İlçe Örgütü 2003 yılı kesinhesap çizelgesinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu görülmüştür.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi'nin 2003 yılı giderleri 340.237.000.- lira olarak gösterilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

Bunun, 290.500.000.- lirası kira giderleri, 8.700.000.- lirası haberleşme giderleri, 15.200.000.- lirası aydınlatma giderleri, 25.837.000.- lirası çeşitli giderlerdir.

Parti Genel Merkezi'nin 2003 yılı gelirleri ve giderleri birbirine denk olup, devreden nakit mevcudu bulunmamaktadır.

Genel Merkez'in 2003 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2 - İlçe Örgütü Giderleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Parti'nin İzmir-Konak İlçe Örgütü'nün 2003 yılı giderleri 10.312.000.- lira olup, bunun tamamı çeşitli giderlerdir.

İlçe örgütünün 2003 yılı gelirleri ve giderleri birbirine denk olup, devreden nakit mevcudu bulunmamaktadır.

İlçe Örgütü kesinhesap çizelgesinin gider bölümü üzerinde yapılan incelemede, giderlerin, 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu görülmüştür.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

D - Parti Mallarının İncelenmesi

Parti'nin defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 2003 yılı içinde hiçbir taşınır ve taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

IV - SONUÇ

Anayol Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Parti'nin kesinhesabında gösterilen 350.549.000.- lira geliri ile 350.549.000.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 9.6.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan            Başkanvekili        Üye
Tülay TUĞCU          Haşim KILIÇ          Fulya KANTARCIOĞLU
                       
Üye             Üye             Üye
Ahmet AKYALÇIN        Mehmet ERTEN        Mustafa YILDIRIM
                       
Üye             Üye             Üye
A. Necmi ÖZLER        Serdar ÖZGÜLDÜR        Şevket APALAK

Üye             Üye       
Serruh KALELİ        Osman Alifeyyaz PAKSÜT

tammetin.jpg (2780 bytes)