"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Maliye Bakanlığından

VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:21.09.2006

Resmi Gazete Sayısı:26296

MADDE 1 - 22/3/2005 tarihli ve 25763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, aynı fıkranın (a) bendi ve (b) bendinin iki numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Konsey, aşağıda belirtilen üç grubu temsilen 52 üyeden oluşur:"

"a) Doğal üyeler: Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, Gelir Politikası Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile sekreterya hizmetlerini yürüten üye."

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

"2) Kamu kesimi grubu: Maliye Bakanlığını temsilen dört üye ile Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını temsilen birer üye."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"3) İcra Kurulunca belirlenen ve Genel Kurulca onaylanan etik kurallara uyulmaması halinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla,"

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)