"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Başbakanlıktan

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU PROJE TEŞVİK VE DESTEKLEME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:21.09.2006

Resmi Gazete Sayısı:26296

MADDE 1 - 9/3/2005 tarihli ve 25750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Harcamaları TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen araştırma projesi kapsamında, TÜBİTAK tarafından satın alma işlemleri yurt içinden yapılan taşınırlara ilişkin fatura ve diğer belgeler, vakıf üniversiteleri dahil, projenin yürütüldüğü kurum adına düzenlenir ve taşınırlar kurumun ayniyatına kaydedilir. TÜBİTAK tarafından satın alma işlemleri yurtdışından yapılan taşınırlara ilişkin fatura ve diğer belgeler ise TÜBİTAK adına düzenlenir, TÜBİTAK ayniyatına kaydedilir ve bulundukları kamu idarelerine, vakıf üniversiteleri dahil, bedelsiz olarak devredilir. Harcamaları projenin yürütüldüğü kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen projelerde ise konuya ilişkin TÜBİTAK mevzuatı uygulanır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

"Hızlı destek programı, güdümlü projeler, uluslararası projeler ile patent teşvikleri

MADDE 18 - Hızlı destek programı projeleri, güdümlü projeler, uluslar arası projeler ile verilecek patent teşvikleri Bilim Kurulu tarafından kabul edilecek esaslar çerçevesinde yürütülür. Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bilim Kurulu yeni program başlatmaya, mevcut programları değiştirmeye, kaldırmaya ve/veya birleştirmeye yetkili olup, bu durumda projelerin çağrı, başvuru, değerlendirme, kabul, izleme ve sonuçlandırma usul ve kuralları Bilim Kurulunca belirlenir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)