İnteraktif CD

14 Eylül 2006 - 26289          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'ya, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptali Hakkında Tezkere

ATAMA KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Zonguldak İli Ereğli İlçesine Bağlı Güneşli Beldesinin İsminin "Çaylıoğlu" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Işık Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türkiye Güreş Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 100)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 100)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/25)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları