İnteraktif CD

07 Eylül 2006 - 26282          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 880 Türk Silahlı Kuvvetlerinin Lübnan'a Gönderilmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10872 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye ile Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller- Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 11)

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 68)- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 68)

- Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ- Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ

- Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ- Yeni Sigorta Branşı Tesisi Hakkında Tebliğ

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/23)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/102, K: 2005/96 sayılı Kararı (5027 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5234 sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/102, K: 2005/96 sayılı Kararı (5027 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5234 sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları