İnteraktif CD

08 Ağustos 2006 - 26253          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/10703 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik, Resmi, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10745 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında İmzalanan "Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10748 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile İtalya Cumhuriyeti Kültürel Miras ve Faaliyetler Bakanlığı Arşivler ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan "İşbirliği Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10752 Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10779 Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi'nin Kısmi Finansmanı İçin, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Kredi Sağlanması Amacıyla, Ülkemiz ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektupların Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2006/10693 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar- 2006/10693 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet ile Maliye, Millî Eğitim ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları