"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Milli Eğitim Bakanlığından

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:08.08.2006

Resmi Gazete Sayısı:26253

MADDE 1 - 13/8/1999 tarihli ve 23785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin (5) nolu alt bendinde sayılan suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak ve hakkında açılan soruşturma sonucu idari görevinden alınmamış olmak."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

"İlköğretim Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen branşlara göre ilköğretim müfettiş yardımcısı ihtiyacı, kadro sayısı, sınava başvuru şartları ile sınava ilişkin diğer bilgiler genelgeyle ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına duyurulur."

"Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yarışma sınavına katılma şartlarını taşıyan ve sınava müracaat etmek isteyen adaylar, Personel Genel Müdürlüğünce genelge ile duyurulan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün elektronik adresine başvurularını yaparak kurumuna onaylatırlar."

"Adaylar, genelgede belirtilen takvime uygun olarak sınavın yerini, zamanını ve sınavla ilgili diğer hususları içeren sınav giriş belgesinin elektronik ortamdan çıktısını alarak kurumlarına onaylatır ve bu belgeyle sınava katılırlar."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik sınavında başarılı olanlar Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile ihtiyaç bulunan illere ilköğretim müfettişi olarak atanırlar."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 30 - Valiliklerce, en az on yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlar, bu şartı taşıyan aday bulunmaması halinde kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişleri arasından başkanlık için üç aday belirlenerek Personel Genel Müdürlüğüne teklif edilir. Personel Genel Müdürlüğünce eğitim, sicil ve kıdem durumu dikkate alınarak bu adaylardan biri Bakan onayı ile üç yıllığına başkan olarak görevlendirilir. Başkanlık yapanlar, aynı usulle en fazla bir defa daha teklif edilerek görevlendirilebilir."

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Başkan yardımcıları, o ildeki ilköğretim müfettişleri arasından en az üç yıl ilköğretim müfettişliği yapmış olanlardan, bu şartı taşıyanların bulunmadığı durumlarda kıdemi fazla olan ilköğretim müfettişlerinden biri başkanın önerisi, il milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile üç yıllığına görevlendirilir. Başkan yardımcılığı görevi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

"MADDE 42 - İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının, rehberlik, araştırma, iş başında yetiştirme, teftiş ve değerlendirme, inceleme ve soruşturma hizmetlerine yönelik olarak;

a) Okul öncesi eğitim kurumları,

b) İlköğretim kurumları,

c) Özel eğitim gerektiren çocuklar için açılmış ilköğretim seviyesindeki okullar ve sınıflar,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

d) Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar,

e) İlköğretim seviyesinde açılan öğrencileri yetiştirme kursları,

f) 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan, okul öncesi ve ilköğretim kurumları ile ilköğretim seviyesindeki dershaneler, her tür ve seviyedeki özel yaygın eğitim kursları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

g) Rehberlik ve araştırma merkezleri ve akşam sanat okulu müdürlükleri,

h) Öğretmen evi ve akşam sanat okulları, öğretmen evi lokalleri ile sosyal tesisleri,

i) Milli eğitim yayın evleri,

j) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ilköğretimin 5 inci sınıfını bitiren öğrenciler için açılan yaz Kur'an kursları,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

k) Spor ve izcilik merkezleri,

l) Gençlik ve izcilik eğitim tesisleri,

m) Valilikçe uygun görülen diğer okul ve kurumlarla ilgili inceleme ve soruşturma işleri görev alanını oluşturur."

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 76 - İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının idari işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, mali işlemleri ise İlköğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında, 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında ve (2) nolu alt bendinin üçüncü paragrafında, 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, 20 nci maddesinin birinci fıkrasında, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen "İlköğretim Genel Müdürlüğü" ibaresi "Personel Genel Müdürlüğü" ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen "240" ibareleri "120" ve "1200" ibareleri ise "240" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, 52 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile Geçici 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 14 üncü madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 14 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamayan ilköğretim müfettişlerinin çalışmadıkları bölge illeri dışındaki sıra istekleri değerlendirilmez."

MADDE 11 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)