İnteraktif CD

04 Ağustos 2006 - 26249          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

- 2006/10691 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2006/10691 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10694 Çanakkale Kepez Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2006/10696 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü ile Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2006/10697 Hazine Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Kambiyo Müdürlükleri ile Bu Müdürlüklerin Görev Alanına Dahil İllerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2006/10730 İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerler ile Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2006/10733 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/10733 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10784 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar- 2006/10784 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar

- 2006/10790 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2006/10798 İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar- 2006/10798 İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/5)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/7)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2006/8)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/14)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/15)

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/100, K: 2004/109 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/5/2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/100, K: 2004/109 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/5/2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları