İnteraktif CD

28 Temmuz 2006 - 26242          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/36)

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:9)

KURUL KARARI

- "Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)" ve "Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)" ile İlgili 2006/38 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/82, K: 2006/66 Sayılı Kararı (24/4/2003 Tarihli ve 4853 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/82, K: 2006/66 Sayılı Kararı (24/4/2003 Tarihli ve 4853 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları