İnteraktif CD

25 Temmuz 2006 - 26239          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10695 Bazı Mahalli İdarelerin Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği (GATAB)'ne Katılmaları Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği- Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

GENELGELER

- Kamu Sertifikasyon Merkezi ile İlgili 2006/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının Uygulanması ve İzlenmesi ile İlgili 2006/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/8 (5253 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/2 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları