İnteraktif CD

19 Temmuz 2006 - 26233          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10686 İller Bankası Genel Müdürlüğü Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2006/10688 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Bağlı Olarak Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10728 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışa Çıkarılması Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına,Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışına Lisans Üstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Yurt Dışına Lisans Üstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Malzeme Ofisi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Disiplin Cezalarının Affı ile İlgili Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 2006/1 Sayılı Genelgesi

TEBLİĞLER

- Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)- Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 2)

- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/1)- İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/12 (5027 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/35 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/12 (5027 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/35 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları