İnteraktif CD

13 Temmuz 2006 - 26227          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10652 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne 2. Ek Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10644 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/51)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/51)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/52)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/52)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/53)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/53)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/19)

- İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/40 (625 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/40 (625 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/20 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları