İnteraktif CD

12 Temmuz 2006 - 26226          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5538 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5538 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10632 Bazı Yerleşim Alanlarının Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2006/10635 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2006/10642 Ilısu Barajının Yapımı Dolayısıyla Su Altında Kalacak Olan Batman İli, Hasankeyf İlçe Merkezinin Yeni Yerleşim Yeri Olarak Belirlenen Alanların, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

SINIR TESPİT KARARLARI

- İçişleri Bakanlığına Ait 3 Adet Sınır Tespit Kararı

YÖNETMELİKLER

- 2006/10654 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- 2006/10654 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ölçü Kabı Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)- Ölçü Kabı Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

- Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

- Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Konulu 2002/25 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler ile İlgili 2006/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Türkiye Atletizm, Türkiye Üniversitesi Sporları, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness, Türkiye Halkoyunları, Türkiye Dağcılık, Türkiye Geleneksel Spor Dalları ve Türkiye Eskrim Federasyonlarına İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Kararlar

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/47)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/47)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/48)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/48)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/49)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/49)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/50)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/50)

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 20)- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 20)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları