İnteraktif CD

11 Temmuz 2006 - 26225          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10614 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2006/10615 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2006/10616 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2006/10617 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2006/10618 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2006/10628 GümrükMüsteşarlığı Taşra Teşkilatında İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı Yumurtalık Serbest Bölge GümrükMüdürlüğünün Kurulması ile İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Bağlı İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 99)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 99)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 359)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 359)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 360)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 360)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 361)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/7)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/8)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/10)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2006/11)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları