İnteraktif CD

05 Temmuz 2006 - 26219          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5530 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5530 Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5533 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5533 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5534 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5534 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5537 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5537 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5540 Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5540 Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10565 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek'in Onaylanması Hakkında Karar- 2006/10565 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ek'in Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10570 Toplu Konut Kanunu Kapsamında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

ATAMA KARARLARI

- Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Necla PUR'un Atanması Hakkında Karar (No: 2006/10)

- Millî Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARI

- Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Yapılacak Harcamalar İçin Verilen Avans ve Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliği- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

- Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları