İnteraktif CD

29 Haziran 2006 - 26213          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 876 Anayasanın 92 nci ve 117 nci Maddeleri Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Dil Geliştirme Sınıfları Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Revize Edilen TS 795 Pırasa, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1253 Hıyar, TS-886 Yemeklik Ayçiçek Yağı,TS 887 Yemeklik Pamuk Yağı, TS 888 Yemeklik Mısır Yağı ve TS 890 Yemeklik Soya Yağı Standartlarının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/33)

- Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 50)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 227 Sayılı Kararı ve Eki Genelge

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları