İnteraktif CD

28 Haziran 2006 - 26212          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, 28/6/2006 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ ile 29-30/6/2006 Tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ali DİNÇER'in Vekâlet Etmelerine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yağlı Güreş Müsabaka Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Nüfus Yazım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Nüfus Yazım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Sakarya Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Arazi ve İşletmelerin Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılması Amacıyla Yatırımcılara Tahsisinde ve Değerlendirilmesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

- İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/36)

- Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: SGM/2006-18)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2.Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları