İnteraktif CD

22 Haziran 2006 - 26206          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10497 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2006/10497 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2006/10501 İstanbul İli, Eminönü İlçesinde Bulunan Bazı Alanların "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

- Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçimler Hakkında Karar (No: 2006/9)

YÖNETMELİKLER

- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Ankara Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

- Dicle Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bölge Kaynaklarının Araştırılması,Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik GENELGE

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2006/11) TEBLİĞLER

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 46)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 307)

- Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları