İnteraktif CD

30 Mayıs 2006 - 26183          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5508 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5508 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/10402 "Belediyelerde Altyapı Programı IV" ve "Küçük Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesi" Başlıklı Projelere Kredi ve Hibe Sağlanmasına İlişkin Olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Mali İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Bayındırlık ve İskan ile Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik- Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

- Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik- Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

- Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/39/AT ile Değişik 74/408/AT)- Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/39/AT ile Değişik 74/408/AT)

- Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/40/AT ile Değişik 77/541/AT)- Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/40/AT ile Değişik 77/541/AT)

- Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri Bağlantı Parçaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/41/AT ile Değişik 76/115/AT)- Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri Bağlantı Parçaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/41/AT ile Değişik 76/115/AT)

TEBLİĞLER

- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/27)- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/27)

- 2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)- 2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/35 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/38 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları