İnteraktif CD

27 Mayıs 2006 - 26180          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10397 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2006/10397 Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Deniz Vasıtaları Kiralama İşlemleri Yönetmeliği- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Deniz Vasıtaları Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

- Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/88/AT ile Değişik 2000/14/AT)- Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/88/AT ile Değişik 2000/14/AT)

YARGI BÖLÜMÜ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 199 Sayılı Kararı

DÜZELTME (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları