İnteraktif CD

26 Mayıs 2006 - 26179          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5505 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5505 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5507 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5507 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10408 Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10423 e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10427 Karataş - Yumurtalık Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İlanı Hakkında Karar

- 2006/10428 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Erciş İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2006/10429 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile Çalıştırılacak Personel Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2006/10426 Radyo ve Telvizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen Adaylar Arasından Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ'un Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hukuk Alanı) Atanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Adalet, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Gureba Hastanesi İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yeni Gureba Hastanesi İşletmesi Döner Sermaye Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 6. ve 7. Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları