"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Seri No:25.05.2006

Resmi Gazete Tarihi:25.05.2006

Resmi Gazete Sayısı:26178

MADDE 1 - 8/3/2006 tarihli ve 26102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2006/9)'nin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 18 - (1) Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre kayıt altına alınmış olan yerli büyükbaş hayvan ırkları ile yerli küçükbaş hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden çiftçiler/yetiştirici birlikleri bu desteklemeden yararlanabilir. Çiftçi, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş olan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayan çiftçiler tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı

Yerli hayvan ırklarını koruma amacıyla yetiştirmek üzere başvuran çiftçilerin desteklemeden yaralanabilmek için İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar yılda bir defaya mahsus olmak üzere 29 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında yapılır.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Desteklenen ırklar

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar

- Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Güney Karaman, Karagül, Herik, Tuj, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Kangal Akraman ve Norduz koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis, Norduz ve Honamlı keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına ödenir.

- Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 200 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 3200 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 150 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 1050 başı geçmeyecektir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar

- Yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya (Sakız x Kıvırcık), Kangal Akkaraman, Pırlak (Dağlıç Melezleri), Hemşin ve yerli keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi yetiştiricilerine hayvan başına ödenir.

- Geliştirme amaçlı destekleme miktarı; Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin koyunları ve Ankara Keçisi ırklarımızda her bir ırk için 6300 başı (Karya koyun tipinde 12.600 başı) ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 75.600 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1,5 ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir çiftçi sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- Bakanlıkça o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır.

- Çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacaktır.

ç) İstenecek belgeler

1) Başvuru dilekçesi (ek-32),

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) Nüfus Cüzdanının (T.C. Kimlik Numarası mevcut olan) onaylanmış fotokopisi,

3) Vergi kimlik numarasını gösterir belge,

4) Hak Ediş Formu (ek-33),

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

5) Taahhütname (ek-34),

6) İkamet İlmühaberi,

7) Sözleşme.

d) Uygulama esasları

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) Koruma ve geliştirme mevkileri

Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

Yerli Kara: Ankara, Boz Irk: Edirne,

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı): Hatay, Doğu Anadolu Kırmızısı: Erzurum,

Yerli Güney Sarısı: Adana, Zavot: Doğu Anadolu Bölgesi,

Anadolu Mandası: Balıkesir,

Kıvırcık: Kırklareli, Sakız: İzmir,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Gökçeada: Çanakkale, Güney Karaman: Konya,

Karagül: Karadeniz ve Geçit Bölgeleri, Herik: Amasya,

Tuj: Kars ve Ardahan, Hemşin: Artvin

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Çine Çaparı: Aydın, Norduz Koyunu: Van ve Bitlis,

Kilis: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu

Anadolu Bölgeleri, Ankara Keçisi: Ankara,

Norduz Keçisi: Van, Honamlı: Akdeniz ve Geçit Bölgeleri,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Dağlıç: Afyon, Kangal Akkaraman: Sivas

Destekleme, bu İllerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu İllerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre İllerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (İl/İlçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan çiftçilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan bir çiftçinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir.

Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ankara Keçisi: Ankara

Akkaraman Koyunu: Konya,

İvesi: Urfa ve Diyarbakır,

Karacabey Merinosu: Balıkesir,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

Anadolu Merinosu: Eskişehir,

Karayaka: Tokat,

Karya: Aydın ve Denizli,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

Morkaraman: Erzurum,

Kangal Akkaraman: Sivas,

Pırlak : Afyon,

Hemşin : Artvin.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

2) Yerinde koruma ve geliştirme

Yerinde koruma:

Sürüde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralanarak kaydı tutulur. Sürü kompozisyonu büyükbaş hayvanlar için; asgari 56 dişi-16 erkek azami 134 dişi-16 erkekten; küçükbaş hayvanlar için asgari 56 dişi-16 erkek azami 184 dişi-16 erkekten oluşur. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16'dan ve dişi sayısı 56'dan az olmayacaktır. Koruma programına katılan çiftçi, enstitü ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birinden şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince derhal İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine haber verilerek Resmi Veteriner Hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap vb. örneklerin alınarak laboratuar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2006)

Yerinde geliştirme:

Seçilecek çiftçilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı Geliştirme Projeleri çerçevesinde yetiştirme yapılır. Sürü kompozisyonu Akkaraman, İvesi, Anadolu Merinosu, Karacabey Merinosu, Karayaka, Karya, Morkaraman, Kangal Akkaraman, Pırlak, Hemşin koyunları ve Ankara Keçisi ırklarımızda her ırk için 6.000'er baş koyun/keçi ile her ırk için 300'er baş koç/teke ( Kayra koyun tipi için 12.000 baş koyun ve 600 baş koç) olmak üzere toplam 75.600 baş hayvandan oluşacaktır. Geliştirme programına katılan çiftçiler birlik kurmak zorundadır, birlik enstitü ile işbirliği halinde projeler çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, tartım ve kırkım gibi kayıtları teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Çiftçi ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Geliştirme programına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri çiftçiye aittir.

3) Sözleşme

Seçilen çiftçi/birliklerle en az beş yıl süreyle noter tasdikli bir sözleşme imzalanır. Yapılacak sözleşmenin noter masrafları çiftçi/birlik tarafından karşılanır ve sözleşme şartlarını yerine getirmeyen çiftçi/birliklere ödeme yapılmaz. Programa katılan çiftçi her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile saf olmayan yerli ırkları yetiştirmeyeceğini köy muhtarı ve ihtiyar heyeti huzurunda ve bir sureti Seçim Komisyonuna verilmek üzere tutulan tutanakla taahhüt eder. Çiftçi, koruma ve geliştirme amaçlı olarak bulundurduğu saf hayvanları ile arzu ettiği kadar sürüsünü genişletebilir. Ancak sürü sözleşmede belirlenen sayının altına düşürülmez ve erkek dişi oranı değiştirilmez. Sözleşme süresi sona ermeden (doğal afet, salgın hastalık, çiftçinin ölümü durumları hariç) her ne sebeple olursa olsun programdan ayrılan çiftçi/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Koruma programında, sözleşme süresi sona erdiğinde yeni bir sözleşme yapılmadığı/yapılamadığı takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü raici bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir çiftçiye veya enstitüye devredilir. Bakanlık gerek görüldüğü takdirde, geliştirme projeleri kapsamında döl kontrolünden geçmiş koç ve tekeleri o günkü rayiç bedeli mukabilinde satın alabilir.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

e) Müracaatların değerlendirilmesi

Destekleme kapsamına alınacak çiftçilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar. Seçim Komisyonu TAGEM yetkilisi başkanlığında, Enstitü Müdürü, Enstitü Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Projesi Lideri, Geliştirme Proje Liderleri, İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürü / İlçe Müdüründen oluşur.

f) Hak ediş ve ödemeler

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

Hak Ediş Belgesi; Seçim Komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek banka şubesine gönderilir.

Ödemeler İl Müdürlüğünün hazırlayacağı Hak Ediş Belgesine istinaden Banka Şubesince yapılır."

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2006)

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)