İnteraktif CD

17 Mayıs 2006 - 26171          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5497 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5497 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5498 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun- 5498 Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

- 5499 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5499 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5500 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5500 Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği

- Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik- Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2006 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/373 (193 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/67 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/373 (193 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/67 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/86 (6831 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/110 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/86 (6831 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2004/110 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/379 (4705 ve 4481 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2005/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/379 (4705 ve 4481 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2005/3 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları