İnteraktif CD

16 Mayıs 2006 - 26170          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik- Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik

- Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği- Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

- Dicle, Hacettepe ve Pamukkale Üniversitelerine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

GENELGE

- Vakıf Üniversiteleri Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Ödenekten Yapılacak Yardımların Usul ve Esasları Hakkında Genelge (No: 2006/1)

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/28)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/28)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları