İnteraktif CD

13 Mayıs 2006 - 26167          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5491 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5491 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10399 Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 358)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 358)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/11)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları