"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Resmi Gazete Tarihi:07.05.2006

Resmi Gazete Sayısı:26161

Ekli "Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 30/1/2006 tarihli ve 176 sayılı yazısı üzerine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90 ıncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                Ahmet Necdet SEZER
                                CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
A. GÜL                A. ŞENER             M. A. ŞAHİN         M. AYDIN
Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bakanı V.
A. BABACAN              M. AYDIN             N. ÇUBUKÇU          K. TÜZMEN
Devlet Bakanı            Devlet Bakanı           Devlet Bakanı        Devlet Bakanı 
C. ÇİÇEK               M. V.GÖNÜL            C. ÇİÇEK           K. UNAKITAN
Adalet Bakanı            Milli Savunma Bakanı       İçişleri Bakanı V.      Maliye Bakanı
H. ÇELİK               F. N.ÖZAK             H. ÇELİK           B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı         Bayındırlık ve İskan Bakanı    Sağlık Bakanı V.       Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER              M. BAŞESGİOĞLU          A. COŞKUN
Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı    Sanayi ve Ticaret Bakanı
M.H.GÜLER              A. KOÇ              O. PEPE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Kültür ve Turizm Bakanı      Çevre ve Orman Bakanı

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 1 - 2/7/1998 tarihli ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ortaklıktan ayrılma ve ortaklığın dondurulması

MADDE 20 - Ortaklıktan istifa yoluyla ayrılanlar yazılı başvuru tarihinden,. Emniyet Teşkilatından ayrılanlar görevden ayrılış tarihinden, ortaklıktan çıkarılanlar çıkarılma tarihinden, emekli olanlar emekli oldukları tarihten itibaren Sandık ortaklığından ayrılmış sayılırlar.

Ortaklıktan ayrılmış sayılanlara ortaklık süresince birikmiş aidatları, Sandığa, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine olan borçları indirildikten sonra ödenir. Bu ödeme, 3 yılını doldurmadan istifa yoluyla ayrılanlara 3 yılın tamamlandığı tarihte yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Askerlik, yurtdışı görev veya geçici görev gibi nedenlerle aidat kesintisi yapılamayanlar, birikmiş aidatlarını almadıkları sürece ortaklıktan ayrılmış sayılmazlar. Bu kişilerin ortaklıkları Emniyet Teşkilatından maaş alacakları tarihe kadar dondurulur ve bu süre içinde temettü hariç ortaklığa ilişkin haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin, yazılı olarak talepte bulunmaları ve Emniyet Teşkilatından maaş almadıkları süreye ilişkin aidatlarını her ay Sandığa ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak devam eder."

MADDE 2 - Aynı Tüzüğün 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ortaklığa yeniden giriş ve ortaklığı dondurulanların durumu

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 21 - Ortaklıktan ayrılanlar yazılı başvuruları halinde yeniden ortak olabilirler. Ortaklıktan çıkarılanlar ise Yönetim Kurulu kararıyla ortaklığa alınabilirler.

Ortaklıktan ayrılanların yeniden ortaklığa girmek istemeleri halinde önceki ortaklık süreleri dikkate alınmaz.

Ortaklıkları dondurulanların kurumlarından tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başlanır.Bu ortakların kurumundan tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve ortaklığının dondurulduğu süreye ilişkin aidatlarını faizleriyle birlikte toptan veya taksitle ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak ihya edilir. Taksitle ödeme halinde, ayrıca taksit süresine ilişkin faiz, ödenecek miktara eklenir. Faiz oranı, yasal gecikme faizinden az olmamak üzere, Sandık aidatlarının yıllık kar payı oranına kıyasla her mali yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz."

MADDE 3 - Aynı Tüzüğün 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, (b) bendinin sonundaki nokta işareti virgül olarak değiştirilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2006 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"c) Kaza nedeniyle maluliyet halinde, maluliyeti doğuran olayın Sandığa ortak olmadan önce meydana gelmesi, hastalık nedeniyle maluliyet halinde, hastalığın Sandığa ortak olmadan önce başlaması halinde."

MADDE 4 - Danıştay tarafından incelenen bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

( (c) 1998 - 2006 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

tammetin.jpg (2780 bytes)