İnteraktif CD

29 Nisan 2006 - 26153          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu- 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10320 Ulaştırma Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Şube Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2006/10355 Bazı Valiliklere Yapılan Atamalarla İlgili Karar

- Devlet, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan,Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği- Türkiye İş Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları