İnteraktif CD

27 Nisan 2006 - 26151          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu Programı Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektupları

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10318 Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinde Yer Verilen Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

SINIR TESPİT KARARLARI

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik- Türkiye Petrolleri A.O. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Maltepe Üniversitesi Burs Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 439)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 439)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları