İnteraktif CD

22 Nisan 2006 - 26147          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5485 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5485 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2005/9809 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2006/10265 İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2006/10284 Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2006/10299 İstanbul İli Kent Merkezinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Karar

- 2006/10300 Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırılması Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2006/10268 Kamu İhale Kurulu Başkanlığına, Dr. Hasan GÜL'ün Atanması Hakkında Karar

- Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin ve Ödül Yönetmeliği- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Disiplin ve Ödül Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Türkiye Yelken Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Türkiye Taekwondo Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Yumurtacı Hibritlerin Tescili Hakkında Tebliğ (No: 2006/15)

- Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında 2004/39 No'lu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/16)

- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi- 2006 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Listesi

- 2006 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları- 2006 Yılı Mart Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları