İnteraktif CD

19 Nisan 2006 - 26144          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2002/49/EC)- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2002/49/EC)

GENELGELER

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 8 Mart 2006 Tarihli Kararları ile İlgili 2006/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Orman ve Park-Bahçe Ağaçları,Ağaççıkları ve Çalıları Fidanı Yetiştiriciliği Hakkında Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/7)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/8)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/9)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/27 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları