İnteraktif CD

30 Mart 2006 - 26124          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5477 Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5477 Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

SINIR TESPİT KARARI

- İçişleri Bakanlığına Ait 1 Adet Sınır Tespit Kararı

YÖNETMELİKLER

- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yumurtacı Çıkma Tavukların Kesilmesi, Rendering Tesislerinde Değerlendirilmesi ile Yetiştiricilerinin ve Tesis Sahiplerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2006/14)- Yumurtacı Çıkma Tavukların Kesilmesi, Rendering Tesislerinde Değerlendirilmesi ile Yetiştiricilerinin ve Tesis Sahiplerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2006/14)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/14)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/14)

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 33)- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 33)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları