İnteraktif CD

28 Mart 2006 - 26122          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5475 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5475 Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5476 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5476 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5478 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun- 5478 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10166 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10172 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların "Yenilenme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2006/10177 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/10177 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10179 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/10179 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/10180 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Eğitim Bakanlığına,Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)- 2006 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No:31)- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No:31)

- Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 32)- Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 32)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/20 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/9 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/20 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/25 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/27 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/25 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları