"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi Hakkında ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas No:2004/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar No:2006/19

Resmi Gazete Tarihi:25.03.2006

Resmi Gazete Sayısı:26119

Özü:Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi Hakkında

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II - İLK İNCELEME

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Cafer ŞAT, A.Necmi ÖZLER, Ali GÜZEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR'ün katılımıyla 5.4.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

"Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle" karar verilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 2003 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan ilk inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde il örgütü bulunmayan Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin Genel Merkezi'nin 2003 yılı gelirlerinin 10.000.000.- lira, giderlerinin 7.640.000.- lira ve 2004 yılına nakit devrinin 2.360.000.- lira; gelir ile gider ve nakit rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A - Gelirlerin İncelenmesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı gelirleri toplamının 10.000.000.- lira olduğu ve bu gelirin bir kişiden üye bağışı olarak alındığı anlaşılmıştır.

Parti'nin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B - Giderlerin İncelenmesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı giderleri toplamının 7.640.000.- lira olduğu ve bu giderin posta gönderim gideri olduğu anlaşılmıştır.

Parti'nin 10.000.000.- liralık gelir ile 7.640.000.- liralık gideri arasındaki farkı oluşturan 2.360.000.- lira nakit mevcudu olarak 2004 yılına devretmiştir.

Parti'nin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C - Parti Mallarının İncelenmesi

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede 2003 yılı içinde hiçbir taşınır ve taşınmaz mal alımının olmadığı anlaşılmıştır.

IV - SONUÇ

Cumhuriyetçi Demokrat Türkiye Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Parti'nin kesinhesabında gösterilen 10.000.000.- lira geliri ile 7.640.000.- lira giderinin ve 2.360.000.- lira nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna,

27.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan            Başkanvekili        Üye
Tülay TUĞCU          Haşim KILIÇ        Sacit ADALI
                       
Üye             Üye             Üye
Fulya KANTARCIOĞLU      Ahmet AKYALÇIN       Mehmet ERTEN
                       
Üye             Üye             Üye
A.Necmi ÖZLER           Serdar ÖZGÜLDÜR     Şevket APALAK
Üye             Üye       
Serruh KALELİ        Osman Alifeyyaz PAKSÜT
                       

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

tammetin.jpg (2780 bytes)