"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi Hakkında ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas No:2004/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar No:2006/18

Resmi Gazete Tarihi:25.03.2006

Resmi Gazete Sayısı:26119

Özü:Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi Hakkında

I - MALİ DENETİMİN KONUSU

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II - İLK İNCELEME

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 16. maddesi uyarınca, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOĞLU, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Mustafa YILDIRIM, Cafer ŞAT, A.Necmi ÖZLER, Ali GÜZEL ve Serdar ÖZGÜLDÜR'ün katılımıyla 5.4.2005 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının ilk incelemesi sonucunda;

"Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine oybirliğiyle" karar verilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

III - ESASIN İNCELENMESİ

Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ne verdiği 2003 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan ilk inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin Genel Merkezi ile 7 il örgütünün 2003 yılı gelirlerinin ve giderlerinin birbirine denk biçimde 1.011.438.000.- lira olduğu görülmüştür.

A - Gelirlerin İncelenmesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 - Genel Merkez Gelirleri

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı içinde elde ettiği gelirleri toplamı 1.011.438.000.- liradır.

Bu gelirlerin 240.000.000.- lirası ödentilerden, 771.438.000.- lirası ise bağışlardan oluşmaktadır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2005)

Parti Genel Merkezi'nin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede gelirlerinin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2 - İl Örgütleri Gelirleri

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı itibariyle kurulu bulunan 7 il örgütünce sağlanan herhangi bir gelirinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Parti'nin il örgütlerinin herhangi bir gelirlerinin olmadığı hususunun parti merkez yürütme kurulu tarafından doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

B - Giderlerin İncelenmesi

1 - Genel Merkez Giderleri

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı içinde yaptığı giderler toplamı 1.011.438.000.- liradır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Giderlerin tamamının kira, yakıt, elektrik ve su giderlerinden oluşan genel yönetim ve büro giderleri olduğu anlaşılmaktadır.

Parti'nin 2003 yılı gelirleri ve giderleri birbirine denk olup 2004 yılına devreden nakit mevcudu bulunmamaktadır.

Parti Genel Merkezi'nin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, yapılan giderlerin 2820 sayılı Yasa'ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2 - İl Örgütleri Giderleri

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2005)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı itibariyle kurulu bulunan 7 il örgütünce yapılan herhangi bir giderinin bulunmadığı belirtilmiştir.

Parti'nin il örgütlerinin herhangi bir giderinin olmadığı hususunun parti merkez yürütme kurulu tarafından doğruluğunun onaylandığı görülerek bunların 2820 sayılı Yasa'ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C - Parti Mallarının İncelenmesi

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, partinin 2003 yılı içinde hiçbir taşınır ve taşınmaz mal alımının olmadığı anlaşılmıştır.

IV - SONUÇ

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin 2003 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti'nin 2003 yılı kesinhesabında gösterilen 1.011.438.000.- lira geliri ile 1.011.438.000.- lira giderinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna, 27.1.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Başkan            Başkanvekili        Üye
Tülay TUĞCU          Haşim KILIÇ        Sacit ADALI
                       
Üye             Üye             Üye
Fulya KANTARCIOĞLU      Ahmet AKYALÇIN       Mehmet ERTEN
                       
Üye             Üye             Üye
A. Necmi ÖZLER          Serdar ÖZGÜLDÜR     Şevket APALAK
                       
Üye             Üye       
 Serruh KALELİ        Osman Alifeyyaz PAKSÜT

tammetin.jpg (2780 bytes)