"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığından

AMATÖR DENİZCİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.03.2006

Resmi Gazete Sayısı:26119

MADDE 1 - 1/7/2004 tarihli ve 25509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amatör Denizci Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Amatör denizci sınavları; başvuru sayısı yirmiden fazla olmak koşuluyla, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ile liman başkanlıklarında her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım ayları içerisinde yapılır. Ayrıca İdare uygun gördüğü yer ve tarihlerde de sınav yapabilir."

"Sınav yeri, başvuru adresi tarih-saati İdarenin sınav yapacağı yerlerde sınavdan en az on beş gün önce İdare tarafından, ADF tarafından yapılacak sınavlarda ise en az otuz gün önce İdare ve ADF tarafından ilan edilir."

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 - Amatör denizci sınavına gireceklerde herhangi bir deniz hizmeti aranmaz. Bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlayarak sınava girmek isteyen kişi, İdarenin yaptığı sınavlarda sınav tarihinden en az iki gün önce, ADF'nin yaptığı sınavlarda sınav tarihinden en az on beş gün önce (EK-1) de bulunan dilekçe örneği ile sınavı düzenleyen yere başvurur.

Sınavı kazandıktan sonra bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağladığını belgeleyemeyenler hak iddia edemez."

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2005)

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Amatör denizci sınav başarı notu 100 üzerinden 50 olup, sınav konuları aşağıda belirtilmiştir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 - Sınavı kazananlar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sınavın yapıldığı yerde bulunan İdarenin birimine başvurur. Amatör Denizci Belgesi sınavın yapıldığı yerdeki Bölge Müdürlükleri veya Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenir ve hak sahibine veya vekiline verilir. Hak sahipleri başarılı oldukları sınavdan sonra en fazla altı ay içinde belgelerini almak zorundadırlar. Bu süre içerisinde alınmayan amatör denizci belgeleri iptal edilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2005)

Sınavı kazanan adaylardan istenecek belgeler;

a) Nüfus cüzdanı örneği (Başvurulan kurum, muhtar veya noterden onaylı),

b) Öğrenim belgesi (Başvurulan kurum veya noterden onaylı),

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Sağlık raporu,

ç) Vesikalık fotoğraf (3 adet),

d) Adli Sicil kaydı belgesi veya Devlet memuru olduğuna ilişkin belge,

e) 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Ancak, kişilerin çalıştığı resmi ya da özel kurum ya da kuruluştan alacakları öğrenim durumunu kanıtlayabilecek belge getirenlerden öğrenim belgesinin aslının ibrazı istenmez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Ancak, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen suçtan hüküm giyenlerin cezanın infazı tamamlandığı tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra müracaat edilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere amatör denizci belgesi verilir."

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2005 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

....................'NA

Amatör Denizci Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olup, Amatör Denizci Belgesi almak için Amatör Denizci Sınavına girmek istiyorum.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Gereğini arz ederim.

.../.../....

(İmza)

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No:

ADRES : ............................

.............................................

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.............................................

TELEFON :

( (c) 1998 - 2005 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

tammetin.jpg (2780 bytes)