İnteraktif CD

23 Mart 2006 - 26117          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2006/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-1)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına ve Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklığına Dair Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-2)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2006-3)

- Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/12)

- 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/13)- 2005 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/13)

- Revize Edilen TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/20)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/60 (5176 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/33 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/60 (5176 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/33 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/21 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/15 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2006/15 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları