İnteraktif CD

17 Mart 2006 - 26111          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5467 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5467 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 5468 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5468 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

- 870 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Boş Bulunan Bir Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10122 Kayseri İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların "Sultansazlığı Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2006/10168 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda Boş Bulunan Üyeliklere ve İkinci Başkanlığa Listede Adları Yazılı Şahısların Görevlendirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 98)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 98)

- Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)- Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)

- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/6 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/17 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/6 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/7 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21 (3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5371 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21 (3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5371 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/12 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları