İnteraktif CD

16 Mart 2006 - 26110          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10170 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar- 2006/10170 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Millî Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet,İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

- Mecburî Standartların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/17)

- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 25)- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 25)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/12 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/12 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/14 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/14 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2006/5 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2.Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları