İnteraktif CD

15 Mart 2006 - 26109          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10121 Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Yabancı Diller Yüksekokulunun Adının Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2006/10131 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele, 2006 Yılında 5.500 Saate Kadar Fazla Çalışma Yaptırılması ve Saat Başına 80 YKr. Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2006/10126 Rekabet Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği- 2006/10126 Rekabet Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre ve Ormancılık Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)- 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/6) İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/7)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/6) İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/7)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 5)- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 5)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 47)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/6 (Siyasî Parti Mali Denetimi), K: 2006/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/6 (Siyasî Parti Mali Denetimi), K: 2006/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33 (5411 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/10 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33 (5411 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/10 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

DÜZELTME

- 14/3/2006 Tarihli ve 26108 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan, Millî Savunma Bakanlığına Ait 2006/7926 Sayılı Atama Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları