İnteraktif CD

08 Mart 2006 - 26102          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10138 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar- 2006/10138 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı NimetÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskanBakanlığına,Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına,Milli EğitimBakanı HüseyinÇELİK'inVekâlet Etmesine DairTezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ınVekâletEtmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hâkimler ve Savcılar YüksekKuruluna AitAtama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Posta ve Telgraf Teşkilatı GenelMüdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Posta ve Telgraf Teşkilatı GenelMüdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2006/9)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2006/9)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları