İnteraktif CD

04 Mart 2006 - 26098          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5458 Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5458 Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/10102 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2006/10103 Tarihli ve 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen (800) Adet Mali Hizmetler Uzmanı ve (400) Adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrolarının Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Adalet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- 2006/10036 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/10036 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları