İnteraktif CD

02 Mart 2006 - 26096          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/10030 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, 2005-2008 Yıllarına Ait Kültür ve Eğitim İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/10031 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kosova Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK

- 2006/10079 Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2006/10079 Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/10046 Karaisalı Belediyesinin, Büyükşehir İlçe Belediyesi Olarak Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçine Alınması ve Karaisalı İlçesine Bağlı Kapıkaya, Güvenç, Aktaş ve Başkıf Köylerinin Mahalleye Dönüştürülerek Karaisalı Belediyesine, Kocaveliler Köyünün Mahalleye Dönüştürülerek Salbaş Belediyesine Bağlanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 357)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 357)

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları