İnteraktif CD

27 Şubat 2006 - 26093          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Arasındaki Garanti ve Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektupları

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına,Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere