İnteraktif CD

17 Şubat 2006 - 26083          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2006/9965 Tarım Reformu Uygulama Alanı Toprak Normu Esasları Hakkında Karar

- 2006/9988 İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Moda ve Desinatörlük Yüksekokulunun Adının Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- 2005/9986 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- 2005/9986 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar- Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

Tebliğler

- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

- Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)- Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

- TS 185 Çilek Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ Dış Ticarette Standardizasyon: (2006/14)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları