İnteraktif CD

04 Şubat 2006 - 26070          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yer Adının Değiştirilmesine Dair Karar

- Konya İli Beyşehir İlçesine Bağlı "Aşağıesence" Beldesinin İsminin, "ESENCE" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 4 Sayılı Kararı

Yönetmelik

- Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 8 Sayılı İlke Kararı

Tebliğler

- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 67)- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 67)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 355)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 355)

- Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kurul Kararı

- "Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" ile İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı (No: 2006/1)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları