İnteraktif CD

24 Ocak 2006 - 26059          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2005/9916 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin Karar

- 2006/9926 Bazı Yerlerin 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2006/9933 Şanlıurfa İlinde Yeni Köyler Kurulması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Genelge

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (2006/2)

Tebliğler

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 302)

- Çıkma Yumurtacı Tavukların İmhası ve Yetiştiricilerinin Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2006/4)

- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları